Skład zarządu rady rodziców

SKŁAD PREZYDIUM RADY RODZICÓW

ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W JAWORZNIE

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

 Lp.

Imię  i Nazwisko

Funkcja

Klasa

 1.  

PAWEŁ PROKSA

Przewodniczący

6A

 1.  

KATARZYNA HALSKA

Zastępca

5B

 1.  

MAGDALENA MICHALSKA

Zastępca

1B G

 1.  

JUSTYNA SZLACHCIC

Skarbnik

2B

 1.  

JUSTYNA BIELAWA

Sekretarz

3B

 1.  

ELŻBIETA JACH

Członek

2A

 1.  

EWA WIECZOREK

Członek

2C

 1.  

ELWIRA LICHOCKA

Członek

3A

 1.  

NADIA GĘDOŚ

Członek

3C

 1.  

MONIKA BANASIK

Członek

4A

 1.  

AGNIESZKA ZIĘBA

Członek

4B

 1.  

ANNA FILIPCZYK

Członek

5A

 1.  

KATARZYNA HABOWSKA

Członek

6B

 1.  

GRZEGORZ KONDOSZEK

Członek

1A G

 1.  

PAULINA STACHAŃCZYK

Członek

2A G

 1.  

PATRYCJA ĆWIK

Członek

2B G

 1.  

ANETA BOBA

Członek

3A G

 1.  

AGNIESZKA KOŹMIN

Członek

3B G

 

  Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół nr 1 w Jaworznie

Tekst ujednolicony

Kolorem niebieskim zaznaczono zmiany wprowadzone uchwałą nr 7/66/2009/2010 z dnia 21 października 2009 r.

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Podstawa prawna: Rada Rodziców Zespołu Szkół nr 1 w Jaworznie, zwana dalej Radą, działa na podstawie artykułów 53 i 54 ustawy z 7 września 1991r. o systemie oświaty ( tekst jednolity: Dz U z 2004 roku, nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) oraz § 8 ust. 4  Statutu Zespołu Szkół nr 1 w Jaworznie  

§ 1

Rada Rodziców Zespołu Szkół nr 1 w Jaworznie jest jednocześnie reprezentantem rodziców uczniów Szkoły Podstawowej im. Armii Ludowej im. Jarosława Dąbrowskiego w Jaworznie   i Gimnazjum nr 10 w Jaworznie.

§ 2

Siedzibą Rady jest budynek Zespołu Szkół nr 1 w Jaworznie, ul. Nauczycielska 12.

§ 3

Rada jest organem społecznym i samorządnym, współdziałającym z: Dyrektorem Zespołu, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim, Organem Prowadzącym i Organem Nadzoru Pedagogicznego oraz innymi organizacjami i  instytucjami, wspierającymi realizację statutowych zadań Zespołu.

§ 4

Podstawowe zasady działania Rady określa Regulamin wprowadzony uchwałą Rady Rodziców Zespołu Szkół nr 1 w Jaworznie.

§ 5

Kadencja Rady Rodziców trwa jeden rok szkolny i kończy się z chwilą wyboru nowej Rady, nie dłużej jednak niż do 30 września nowego roku szkolnego.

ROZDZIAŁ II WYBORY RAD ODDZIAŁOWYCH  I  RADY  RODZICÓW

§ 6

1.      Rodzice uczniów Zespołu Szkół nr 1 wybierają swoich przedstawicieli w radach oddziałowych w sposób następujący: 1)      W terminie ustalonym przez Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 zwoływane są we wrześniu każdego nowego roku szkolnego pierwsze zebrania klasowe rodziców uczniów Zespołu Szkół nr 1. 2)      Na zebraniach klasowych rodzice każdej klasy wybierają rady oddziałowe składające się z co najmniej trojga rodziców uczniów danego oddziału. 3)      W wyborach, o których mowa w pkt 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. 4)  Wychowawca klasy otwiera w danym oddziale część zebrania poświęconą wyborom rady  oddziałowej i jej przewodniczy. 5)  Do zadań wychowawcy, jako przewodniczącego, należy: a)      przyjmowanie zgłoszeń kandydatur na członków rady oddziałowej, b)      przygotowanie we współpracy z  rodzicami kart do głosowania, c)      nadzorowanie przebiegu głosowania, d)     obliczenie głosów, przy pomocy jednego z rodziców. Rodzic ten nie może być kandydatem do rady oddziałowej, e)      ogłoszenie wyników głosowania. 6)    Wychowawca przyjmuje zgłoszenia kandydatów spośród rodziców, którzy przybyli na pierwsze zebranie. 7)  Jawne wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych przez rodziców, przy czym liczba kandydatów nie może być mniejsza niż trzech. 8)  Osoba kandydująca do rady oddziałowej musi wyrazić na to zgodę. 9)  uchylony 10) uchylony 11) W głosowaniu bierze udział tylko jeden rodzic danego ucznia. 12) uchylony 13) uchylony 14) Za wybranych do rady oddziałowej uważa się kandydatów, którzy uzyskali największe liczby głosów. 15) W przypadku równej liczby głosów otrzymanych przez kandydatów, o tym, któremu z nich przypada miejsce w radzie oddziałowej, rozstrzyga kolejna tura wyborów. 16) Kolejne tury wyborów przeprowadzane są na tym samym zebraniu.   2.        Przebieg czynności, o których mowa w ust. 1, dokumentuje protokół sporządzony przez wychowawcę lub jednego z rodziców, a podpisany przez wychowawcę oraz wybranych członków rady oddziałowej w obecności rodziców. 3.        Członkowie każdej rady oddziałowej wybierają ze swojego grona przewodniczącego rady oddziałowej oraz osobę, która będzie przedstawicielem rady oddziałowej w Radzie Rodziców. (Funkcje te nie wykluczają się wzajemnie.) Członkowie rady oddziałowej wypełniają oświadczenie, na którym wskazują swojego przedstawiciela w Radzie Rodziców. Oświadczenie podpisują wszyscy członkowie rady oddziałowej. 4.        Protokół z wyborów, o których mowa w ust. 2, oraz oświadczenie, o którym mowa w ust. 3, wybrany przedstawiciel rady oddziałowej przekazuje w tym samym dniu  Przewodniczącemu Rady Rodziców. 5.        Pierwsze posiedzenie Rady Rodziców zwołuje Dyrektor w terminie do 30 września każdego roku. 6.        Przewodniczący ustępującej Rady Rodziców otwiera pierwsze posiedzenie Rady Rodziców i przewodniczy mu do chwili wybrania przez ogół członków Rady Rodziców ze swego grona nowego przewodniczącego Rady Rodziców, który kieruje dalszą częścią obrad.

ROZDZIAŁ III

ORGANIZACJA RADY I PODSTAWOWE ZASADY JEJ PRACY

 § 7

1.  Szkolna Rada Rodziców na pierwszym posiedzeniu w danym roku szkolnym wybiera      w głosowaniu jawnym, spośród delegatów wyrażających na to zgodę,  członków Zarządu Rady Rodziców, którzy spośród siebie w głosowaniu jawnym wybierają: –   przewodniczącego –   dwóch zastępców przewodniczącego, –   sekretarza rady, –   skarbnika rady, –  3-osobową komisję rewizyjną. 2.   Przewodniczący Rady organizuje pracę rady, zwołuje i prowadzi posiedzenia rady, reprezentuje radę na zewnątrz. 3. Zastępca przewodniczącego rady przejmuje obowiązki przewodniczącego w czasie        jego nieobecności. 4.   Sekretarz rady odpowiada za dokumentację rady i protokołowanie jej posiedzeń. 5. Skarbnik rady odpowiada za prawidłową gospodarkę finansową funduszami        gromadzonymi przez radę.

§ 8

1.      Członkostwo w Radzie Rodziców lub Radzie Oddziałowej wygasa w przypadku: 1)      w związku z przeniesieniem dziecka do innej szkoły, z końcem miesiąca, w którym to przeniesienie nastąpiło, 2)      zrzeczenia się członkostwa, 3)      śmierci. 2.      Wygaśnięcie członkostwa w przypadkach określonych w punktach 1) do 3) stwierdza    Rada Rodziców lub odpowiednia rada oddziałowa. 3.      Uzupełnienie składu Rady następuje w trybie określonym w § 6.

ROZDZIAŁ IV

CELE,  PRAWA  I  OBOWIĄZKI  CZŁONKÓW  RADY

 § 9

1.      Głównym celem Rady jest działanie na rzecz wychowawczej i opiekuńczej funkcji Szkoły. 2.      Do zadań Rady należy w szczególności: –          pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań Szkoły, –          współudział w bieżącym i perspektywicznym programowaniu pracy Szkoły, –          pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy Szkoły, –          współpraca ze środowiskiem lokalnym, –          udzielanie pomocy samorządowi uczniowskiemu oraz innym organizacjom społecznym działającym w szkole, –          podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla Szkoły, zwłaszcza na działalność wychowawczą i pozalekcyjną, –          tworzenie klimatu twórczej współpracy jak najliczniejszej grupy rodziców ze Szkołą. 3.      Do kompetencji Rady Rodziców, z zastrzeżeniem zawartym w ust. 5, należy: 1)      uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego Szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez  nauczycieli, 2)      uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania      o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców, 3)      uchwalanie Regulaminu Rady, 4)      opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania Szkoły, 5)      opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły, 6)      uchylony, 7)      podejmowanie decyzji o przyznawaniu nagród finansowych ze środków posiadanych przez Radę dla uczniów, którzy w sposób szczególnie aktywny biorą udział w życiu szkoły, tj. reprezentują szkołę w konkursach, olimpiadach, zawodach, przeglądach artystycznych, itp. 4. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły. 5.   Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska       porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu, o którym mowa w ust. 3 lit. a lub b, program ten ustala Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora Szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną. 6.  Rada Rodziców może wnioskować do Dyrektora Szkoły o udział Przewodniczącego Rady, Zarządu Rady lub innych jej przedstawicieli w posiedzeniu Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół nr 1.

§ 10

1.      uchylony. 2.      Posiedzenia rady zwołuje przewodniczący, powiadamiając członków rady co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący może zwołać posiedzenie rady w trybie pilnym, bez zachowania 7-dniowego terminu. 3.      Posiedzenia rady mogą być również zwoływane w każdym czasie, z inicjatywy 1/3 składu rady oraz na wniosek dyrektora, rady pedagogicznej lub samorządu uczniowskiego. 4.      Członkowie Rady zobowiązani są do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniach, które mogą naruszać godność osobistą członków społeczności szkolnej lub istotne interesy Zespołu Szkół nr 1.

§ 11

1.  Przygotowanie i prowadzenie posiedzenia rady jest obowiązkiem  przewodniczącego. 2. W posiedzeniach rady może brać udział, z głosem doradczym, dyrektor lub  inne osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek  Rady. 3. Posiedzenia rady są ważne, o ile obecnych jest co najmniej połowa członków  rady. 4.  Posiedzenia rady są protokołowane. 5. Rada wyraża swoje stanowisko w formie uchwał poddawanych pod  głosowanie jawne. Uchwałę uznaje się za przyjętą, jeżeli zostaje  przegłosowana zwykłą większością głosów obecnych na zebraniu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

   ROZDZIAŁ V

DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA RADY

§ 12

Rada Rodziców może gromadzić fundusze przeznaczone na działalność statutową szkoły.  

§ 13

Pisemne wnioski o środki z funduszu rady mogą składać dyrektor, rada pedagogiczna, rada oddziałowa rodziców, samorząd uczniowski. Wnioski mogą być załatwiane pozytywnie w miarę posiadanych środków.

§ 14

1.  Rada posiada rachunek bankowy. 2.  Środkami zgromadzonymi na koncie dysponuje rada poprzez dwie upoważnione osoby: Przewodniczącego Rady i Skarbnika.

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 15

1.      Zmiany lub uzupełnienia w niniejszym Regulaminie mogą nastąpić w trybie jego uchwalenia przez Radę Rodziców. 2.      Rada Rodziców używa pieczątki o treści: „Rada Rodziców Zespołu Szkół nr 1 w Jaworznie” 3.      Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.     Jaworzno, 24 października 2007 r.                                        Przewodniczący Rady Rodziców: