logo ZS1Samorząd Uczniowski

Opiekunowie SU: mgr Agnieszka Gos, mgr Agnieszka Koziarz

Przewodnicząca SU: Iga Małkus kl. 8b

Zastępca przewodniczącej: Julia Żurawek kl. 3a G

Członkowie:

 • Boba Anita kl.8a
 • Cyran Paweł kl.5b
 • Grzegorczyk Agata kl.5a
 • Kędziora Wiktor kl.6a
 • Krasiński Kornel kl.3aG
 • Lebuda Lena kl.5b
 • Lichocki Dominik kl.5a
 • Łachut Laura kl.6a
 • Paleczny Hanna kl.6b
 • Woszczyna Paweł kl.7a
 • Wójcik Michał kl.7a
 • Zygmunt Antonina kl.5c
 • Żurawik Emilia kl.5b

 

Poczet sztandarowy: 

 • Roksana Kondoszek kl.3aG
 • Amelia Sułkowska kl.3bG
 • Jakub Kondoszek kl.3bG

 

Poczet rezerwowy:

 • Emilia Radko kl.8b
 • Wiktoria Białoń kl.8b
 • Wiktor Snuzik kl.8b

 

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego na rok 2018/2019- Zobacz

 

W roku szkolnym 2018/19 zrealizowaliśmy:

WRZESIEŃDzień chłopaka – kawiarenka

PAŹDZIERNIK – Święto Edukacji Narodowej i Ślubowanie klas pierwszych – słodkie życzenia

LISTOPAD Udział w miejskich obchodach z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości

GRUDZIEŃSłodki poczęstunek od Mikołaja. Zobacz tutaj

STYCZEŃ –  (15.01.) Udział w spotkaniu z Radnymi Młodzieżowej Rady Miasta

LUTY  Walentynki – zorganizowaliśmy kawiarenkę z galaretkami, pocztę „miłych słówek”, a dzięki czerwonym strojom zapewniliśmy sobie dzień bez pytania. Zobacz tutaj

-(26.02.) Udział w warsztatach i spotkaniu z Prezydentem Miasta Jaworzna – Pawłem Silbertem, zorganizowanych przez Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Jaworznie

MARZECWspółpraca z Młodzieżową Radą Miasta Jaworzna – przyłączenie się do akcji charytatywnej na rzecz Domu Dziecka w Jaworznie.

-Święto Szkoły- ,,W świecie filmów”. Zobacz tutaj

– X Zlot SU. Zobacz tutaj

MAJ – Kampania wyborcza do SU. Zobacz tutaj

CZERWIEC – Wybory do SU na rok szkolny 2019/2020. Zobacz tutaj.

– Przekazanie władzy nowemu SU. Zobacz tutaj

– Olimpusy roku szkolnego 2018/2019. Zobacz tutaj

 

 

 

Pani mgr ……………. od………..lat pełni funkcję dyrektora naszej szkoły i była jej organizatorką. Posiada wyższe wykształcenie pedagogiczne i jest nauczycielem ……. Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje pedagogiczne. Ukończyła studia podyplomowe z zarządzania oświatą , ………, i brała udział w innych formach doskonalenia zawodowego, a wyniesioną z nich wiedzę skutecznie stosuje w praktyce szkolnej.
W zakresie zadań związanych z pełnieniem funkcji dyrektora szkoły wykazuje się konsekwencją i skutecznością. Wciela w życie wizję placówki, wdrażając aktualne przepisy prawa oświatowego, wnioski organu prowadzącego i nadzoru pedagogicznego. Jej współpraca z Radą układa się bardzo dobrze i bezkonfliktowo. Jako dyrektor wywiązuje się ze swoich obowiązków sumiennie, przebieg spotkań z Radą jest zawsze przemyślany.
Troszczy się o dobry wizerunek szkoły, ściśle współpracuje w tym zakresie z Urzędem Miasta i Gminy, powiatem oraz innymi instytucjami.
Prowadzi w szkole dobrą politykę kadrową. Skutecznie motywuje nauczycieli do dokształcania i samokształcenia oraz pracy innowacyjnej, co owocuje dobrymi wynikami nauczania i wychowania. Pozyskuje nauczycieli posiadających wymagane kwalifikacje i specjalności do pracy w naszej szkole. Skutkiem tego procesu lekcje w szkole kierowanej przez Panią Dyrektor są prowadzone w sposób twórczy i urozmaicony, co wpływa na ich atrakcyjność dla uczniów i podnosi efektywność nauczania. Do zaangażowania w pracę i życie szkoły nauczyciele są zachęcani nagrodami dyrektora szkoły.
Pani xxxxxxxxxxxx dba o dużą liczbę i różnorodność zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. W szkole organizowana jest nauka języków obcych tj. angielskiego, francuskiego i niemieckiego. Dzieci mają możliwość udziału w zajęciach kółek informatycznych. Są także organizowane wyjazdy na basen pod opieką nauczycieli. Uczniowie mają możliwość korzystania z organizowanych wyjazdów do kina, teatru, na wycieczki szkolne i klasowe.
Pani Dyrektor zachęca skutecznie do różnego typu działalności, zarówno uczniów jak i nauczycieli i rodziców.
Motywuje do pacy uczniów zdolnych zapewniając nagrody za ponadprzeciętne wyniki w różnych dziedzinach. Nasze dzieci przygotowane przez nauczycieli odnoszą duże sukcesy na konkursach i olimpiadach. Szkoła jest także przodująca na płaszczyźnie sportowej, zajmując pierwsze miejsce w powiecie wśród szkół gimnazjalnych w klasyfikacji ogólnej. Uczniowie reprezentują swoje osiągnięcia na szerokim forum publikując artykuły w gazetach wychodzących na terenie naszego powiatu. Bardzo często w gazetach ukazują się prace i teksty pióra uczniów, nauczycieli i Pani Dyrektor.
Przy szkole działa Uczniowski Klub Sportowy a pani dyrektor była jednym z głównych inicjatorów jego założenia.
W szkole prężnie rozwija się samorządność uczniowska. Szkoła i jej uczniowie prezentują swoje osiągnięcia corocznie wobec rodziców i przedstawicieli władz gminnych i powiatowych na organizowanym przez Panią Dyrektor Kalejdoskopie Szkolnym.
Często przeprowadza ankiety wśród rodziców i uczniów oraz dzieli się ich wynikami na spotkaniach z rodzicami w celu poprawy i lepszego funkcjonowania szkoły.
Pani Dyrektor wykazuje się zdolnościami menedżerskimi pozyskując sponsorów do naszej szkoły. Jest otwarta na współpracę z innymi szkołami i ją organizuje. We właściwy sposób gospodaruje finansami.
Na wyróżnienie zasługuje również umiejętność gospodarowania skromnymi środkami budżetu szkoły. Pani dyrektor angażowała się w prace zmierzające do zaadoptowania pomieszczeń na sale szkolne, w ciągu ostatnich dwóch lat przeprowadzono w szkole modernizację kotłowni węglowej na gazową. W ostatnim roku wyremontowano salę gimnastyczną oraz przykryto ją dachem dwuspadowym.
Pani Dyrektor ma rozeznanie w zakresie potrzeb materialnych i sytuacji rodzinnej uczniów. Zapewnia im skuteczną pomoc, współpracując z wychowawcami klas, rodzicami i Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kolbuszowej. Systematycznie współpracuje z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, zapewniając pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. Włącza rodziców w aktywną pracę na rzecz szkoły i procesy decyzyjne, zjednuje do wspierania rozwoju szkoły.

W naszej opinii Pani xxxxxx bardzo dobrze sprawdza się na stanowisku dyrektora Gimnazjum.


Darmowy licznik odwiedzin