Samorząd Uczniowski

Skład SU w roku szkolnym 2017/2018

Przewodnicząca: Iga Małkus kl. 7b

Zastępca przewodniczącej: Julia Grebla kl. 3b G

Członkowie: Banasik Wiktoria , Byrczek Dorota, Ćwik Szymon, Dziubek Kamila, Kondoszek Jakub, Korczeniewska Oliwia, Krasiński Kornel, Kuć Kacper, Paleczny Hanna, Radko Dominika, Stachańczyk Weronika, Stanuch Szymon,Żurawek Julia

 

 

 

Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2015/2016

Główne cele działalności Samorządu Uczniowskiego:

 • Budowanie wśród uczniów poczucia własnej wartości i przydatności działania na rzecz szkoły;
 • Urzeczywistnienie idei wolności poprzez rozumienie i poszanowanie elementarnych praw człowieka;
 • Kształtowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia i inspirowanie harmonijnego rozwoju;

Założenia na rok szkolny 2015/2016

 • Przygotowanie uczniów do świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym;
 • Stwarzanie sytuacji dających możliwość wykazania inicjatywy samorządowej w bezinteresownym działaniu na rzecz szkoły i środowiska;
 • Ukazywanie sensu praw i obowiązków, zasad i reguł, nakazów i zakazów obowiązujących w życiu społecznym;
 • Integrowanie wychowawczych działań szkoły i rodziny oraz środowiska lokalnego;
 • Kultywowanie tradycji i obrzędów szkolnych;
 • Rozwijanie prawidłowych zachowań sprzyjających bezpieczeństwu w różnych sytuacjach;
 • Uświadomienie roli dziecka jako ucznia w rodzinie i społeczności lokalnej.

Termin

Zadania

Formy realizacji

Wrzesień

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Październik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listopad

 

 

 

 

 

 

Wybór do S.U.

 

 

 

 

Ø  podział samorządu na sekcje: dekoracyjna, porządkowa, informacyjna, do spraw akcji charytatywnych i określenie zadań każdej z nich

Ø  opracowanie planu pracy na cały rok szkolny

Dzień Chłopaka

 

Ø  plebiscyt wśród dziewcząt na najsympatyczniejszego chłopca

Ø  przygotowanie przez dziewczęta życzeń dla swoich kolegów (forma plakatu

Wybory do Młodzieżowej rady Miasta

 

Ø  wybór uczniów jako kandydatów do reprezentowania szkoły w MRM

Ø  kampania wyborcza

Ø  wybory do MRM

Obchody Dnia Edukacji Narodowej

Ø  zamieszczenie życzeń okolicznościowych na gazetce szkolnej

Ø  pomoc przy przygotowaniu uroczystej akademii

Udział w ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza”- termin wskazany przez organizatora

Ø  zbiórka pieniędzy

Ø  zliczenie zebranych środków

Ślubowanie klas I – gimnazjum

 

Ø  pomoc w przygotowaniu imprezy, wychowawcom klas pierwszych gimnazjum

Obchody Narodowego Święta Niepodległości

Ø  przygotowanie kącika tematycznego na korytarzu szkolnym

Ø  udział przedstawicieli samorządu w uroczystościach szkolnych

Andrzejki w naszej szkole dla klas 1-3 SP

 

 

Ø  akcent andrzejkowy na gazetce ściennej

Ø  festiwal wróżb

Ø  andrzejkowe karaoke

Grudzień

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikołajki

Ø  akcent mikołajkowy na gazetce szkolnej

Ø  Poczta Świętego Mikołaja – obdarowywanie kolegów i koleżanek słodkimi upominkami

Konkurs na najlepiej udekorowaną klasę

Ø  ogłoszenie konkursu

Ø  przestawienie regulaminu konkursu

Ø  przygotowania do konkursu

Ø  rozstrzygnięcie konkursu

Styczeń

 

 

Kolorowy Dzień szalonych fryzur i strojów

 

Ø  klasa, która się przebierze, będzie najbardziej kolorowo ubrana wygra jeden dzień bez pytania

Luty

Apel podsumowujący I semestr

Ø  przedstawienie wyników nauczania, frekwencji poszczególnych klas

Ø  wręczenie nagród i dyplomów za konkursy i akcje, które odbyły się w I semestrze

Ø  przypomnienie o zasadach spędzania bezpiecznych ferii

Walentynki

Ø  przygotowanie skrzynki na kartki walentynkowe

Ø  doręczanie korespondencji walentynkowej przez „szkolnych listonoszy”

Ø  akcenty walentynkowe na gazetce ściennej

Marzec

Dzień Kobiet

Ø  wykonanie gazetki okolicznościowej na korytarzu

Ø  przygotowanie życzeń przez chłopców

Dzień Wiosny

Ø  akcja „przebieranie – nie pytanie”

Ø  propozycje klas

Ø  wiosenny pokaz mody i fryzur

Kwiecień

Wielkanoc

Ø  gazetka ścienna o tematyce świątecznej

Ø  konkurs na najśmieszniejszego zająca wielkanocnego

Obchody Światowego Dnia Ziemi

Ø  przygotowanie gazetki ściennej

Ø  kampania propagująca ochronę przyrody

Maj

 

 

 

Uczczenie rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

 

Ø  akcenty poświęcone temu świętu na gazetce ściennej

Ø  udział przedstawicieli S.U. w apelu

Międzynarodowy Dzień Rodziny 15.05.

Ø  konkurs plastyczny „Kocham moją rodzinę, bo…”

Dzień Matki

 

Ø  akcent na gazetce ściennej poświęcony temu świętu

Czerwiec

 

Dzień Dziecka

 

 

Ø  konkurs wiedzy „1000 w rozumie” na wesoło dla gimnazjalistów

Ø  gry i zabawy na holu/boisku szkolnym SP

Przeprowadzenie wśród społeczności szkolnej wyborów do nowej Rady szkolnej.

Ø  Przedstawianie zasad oddawania głosów

Ø  Przeprowadzenie plebiscytu oraz podsumowanie

Ø  Zaprezentowanie wyników

               na akademii zakończenia roku szkolnego

Apel przekazania władzy nowej SRU

Ø  przedstawienie wyników nauczania, frekwencji poszczególnych klas

Ø  wręczenie nagród i dyplomów za konkursy i akcje, które odbyły się w II semestrze

Ø  przypomnienie o zasadach spędzania bezpiecznych wakacji

Podsumowanie pracy S.U. za rok szkolny 2015/2016

Ø  podsumowanie działalności S.U. i przygotowanie sprawozdania

Ø  opracowanie wniosków do pracy na następny rok szkolny

Prace w ciągu roku szkolnego:

 • organizowanie zebrań samorządu uczniowskiego
 • współdziałanie z władzami szkolnymi i wychowawcami klas
 • prowadzenie gazetki ściennej samorządu uczniowskiego
 • udział w akcjach charytatywnych
 • współudział w uroczystościach szkolnych
 • opieka nad uczniami wchodzącymi w skład pocztu flagowego i sztandarowego w SP

Współpraca z :

 • Młodzieżowa Rada Miasta Jaworzno
 • Grono Pedagogiczne

Opiekunowie SU: Monika Igielińska, Renata Wilk

 


 

 

 

 

Pani mgr ……………. od………..lat pełni funkcję dyrektora naszej szkoły i była jej organizatorką. Posiada wyższe wykształcenie pedagogiczne i jest nauczycielem ……. Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje pedagogiczne. Ukończyła studia podyplomowe z zarządzania oświatą , ………, i brała udział w innych formach doskonalenia zawodowego, a wyniesioną z nich wiedzę skutecznie stosuje w praktyce szkolnej.
W zakresie zadań związanych z pełnieniem funkcji dyrektora szkoły wykazuje się konsekwencją i skutecznością. Wciela w życie wizję placówki, wdrażając aktualne przepisy prawa oświatowego, wnioski organu prowadzącego i nadzoru pedagogicznego. Jej współpraca z Radą układa się bardzo dobrze i bezkonfliktowo. Jako dyrektor wywiązuje się ze swoich obowiązków sumiennie, przebieg spotkań z Radą jest zawsze przemyślany.
Troszczy się o dobry wizerunek szkoły, ściśle współpracuje w tym zakresie z Urzędem Miasta i Gminy, powiatem oraz innymi instytucjami.
Prowadzi w szkole dobrą politykę kadrową. Skutecznie motywuje nauczycieli do dokształcania i samokształcenia oraz pracy innowacyjnej, co owocuje dobrymi wynikami nauczania i wychowania. Pozyskuje nauczycieli posiadających wymagane kwalifikacje i specjalności do pracy w naszej szkole. Skutkiem tego procesu lekcje w szkole kierowanej przez Panią Dyrektor są prowadzone w sposób twórczy i urozmaicony, co wpływa na ich atrakcyjność dla uczniów i podnosi efektywność nauczania. Do zaangażowania w pracę i życie szkoły nauczyciele są zachęcani nagrodami dyrektora szkoły.
Pani xxxxxxxxxxxx dba o dużą liczbę i różnorodność zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. W szkole organizowana jest nauka języków obcych tj. angielskiego, francuskiego i niemieckiego. Dzieci mają możliwość udziału w zajęciach kółek informatycznych. Są także organizowane wyjazdy na basen pod opieką nauczycieli. Uczniowie mają możliwość korzystania z organizowanych wyjazdów do kina, teatru, na wycieczki szkolne i klasowe.
Pani Dyrektor zachęca skutecznie do różnego typu działalności, zarówno uczniów jak i nauczycieli i rodziców.
Motywuje do pacy uczniów zdolnych zapewniając nagrody za ponadprzeciętne wyniki w różnych dziedzinach. Nasze dzieci przygotowane przez nauczycieli odnoszą duże sukcesy na konkursach i olimpiadach. Szkoła jest także przodująca na płaszczyźnie sportowej, zajmując pierwsze miejsce w powiecie wśród szkół gimnazjalnych w klasyfikacji ogólnej. Uczniowie reprezentują swoje osiągnięcia na szerokim forum publikując artykuły w gazetach wychodzących na terenie naszego powiatu. Bardzo często w gazetach ukazują się prace i teksty pióra uczniów, nauczycieli i Pani Dyrektor.
Przy szkole działa Uczniowski Klub Sportowy a pani dyrektor była jednym z głównych inicjatorów jego założenia.
W szkole prężnie rozwija się samorządność uczniowska. Szkoła i jej uczniowie prezentują swoje osiągnięcia corocznie wobec rodziców i przedstawicieli władz gminnych i powiatowych na organizowanym przez Panią Dyrektor Kalejdoskopie Szkolnym.
Często przeprowadza ankiety wśród rodziców i uczniów oraz dzieli się ich wynikami na spotkaniach z rodzicami w celu poprawy i lepszego funkcjonowania szkoły.
Pani Dyrektor wykazuje się zdolnościami menedżerskimi pozyskując sponsorów do naszej szkoły. Jest otwarta na współpracę z innymi szkołami i ją organizuje. We właściwy sposób gospodaruje finansami.
Na wyróżnienie zasługuje również umiejętność gospodarowania skromnymi środkami budżetu szkoły. Pani dyrektor angażowała się w prace zmierzające do zaadoptowania pomieszczeń na sale szkolne, w ciągu ostatnich dwóch lat przeprowadzono w szkole modernizację kotłowni węglowej na gazową. W ostatnim roku wyremontowano salę gimnastyczną oraz przykryto ją dachem dwuspadowym.
Pani Dyrektor ma rozeznanie w zakresie potrzeb materialnych i sytuacji rodzinnej uczniów. Zapewnia im skuteczną pomoc, współpracując z wychowawcami klas, rodzicami i Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kolbuszowej. Systematycznie współpracuje z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, zapewniając pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. Włącza rodziców w aktywną pracę na rzecz szkoły i procesy decyzyjne, zjednuje do wspierania rozwoju szkoły.

W naszej opinii Pani xxxxxx bardzo dobrze sprawdza się na stanowisku dyrektora Gimnazjum.