Projekt “Czytam! Piszę! Liczę!”

projekt-kapital-1

projekt-kapital-2

 

Projekt „Czytam! Piszę! Liczę!

Wspieramy indywidualny rozwój dzieci w Jaworznie”  współfinansowany ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO obejmuje:

okres realizacji: 01.09.2011 r. – 30.06.2013 r.

Projektem objęci są uczniowie i uczennice klas I-III Zespołu Szkół nr 1 Szkoły Podstawowej nr 20 w Jaworznie.  W zajęciach specjalistycznych logopedycznych uczestniczą te dzieci, u których zdiagnozowano określone problemy. W zajęciach rozwijających zdolności i zainteresowania biorą udział uczniowie szczególnie uzdolnieni.

W ramach projektu duży nacisk kładzie się na doposażenie szkoły w sprzęt multimedialny i pomoce dydaktyczne do realizacji zajęć dodatkowych w edukacji wczesnoszkolnej.

 Celem głównym projektu jest:

wyrównywanie szans edukacyjnych oraz rozwijanie uzdolnień i zainteresowań poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III we wszystkich szkołach podstawowych Miasta Jaworzna.

Do celów szczegółowych projektu należą:

  • zapewnienie każdemu dziecku realizującemu I etap edukacyjny w Szkole Podstawowej nr 20 oferty edukacyjno – wychowawczo -profilaktycznej, zgodnej z jego indywidualnymi potrzebami i możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi;
  • zwiększenie stopnia i zakresu wykorzystania na zajęciach aktywizujących metod nauczania;
  • zwiększenie atrakcyjności prowadzonych zajęć poprzez zastosowanie ciekawych pomocy dydaktycznych i sprzętu multimedialnego;
  • podniesienie jakości pomocy udzielanej przez szkołę rodzicom dzieci uczących w klasach I – III SP 20;
  • zmniejszenie deficytów edukacyjno-rozwojowych uczniów klas I-III poprzez możliwość uczestnictwa w zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych;
  • rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów klas I-III szkół podstawowych Jaworzna;
  • zwiększenie dostępności i podniesienie jakości wsparcia i pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej dzieciom;

Nadzór nad prawidłową realizacją projektu w naszej szkole sprawuje dyrektor Zespołu Szkól nr 1 EWA SOWA.

Funkcję koordynatora szkolnego projektu pełni KATARZYNA GNIADEK. Odpowiada za nadzór nad planowaniem, realizacją, rozliczaniem i dokumentowaniem usług edukacyjnych przez ich wykonawców w ramach przedmiotowego projektu w swojej szkole.

* * *

Na terenie szkoły w ramach projektu realizowane są następujące zajęcia:

  • ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA UCZNIÓW SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH tj:

1. ZAJĘCIA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE

Cel: rozwijanie intuicji matematyczno – przyrodniczej, kształtowanie umiejętności i potrzeby przeprowadzania prostych eksperymentów matematyczno -przyrodniczych, wyposażenie uczniów zdolnych w większy zasób wiadomości i umiejętności, rozwijanie cech charakteru uczniów, takich jak: systematyczność pracowitość, odpowiedzialność, umiejętność współpracy w grupie.

prowadząca: Magdalena Bury

 2. ZAJĘCIA MUZYCZNO- TANECZNE

Cel: rozwijane przez dzieci umiejętności wykonywania podstawowych kroków i figur w tańcach i układach tanecznych, wyrabianie poczucia rytmu, słuchu, płynności ruchów.

prowadząca: Anna Wątor

 3. ZAJĘCIA PLASTYCZNE

Cel: pobudzanie kreatywności uczniów, odkrywanie przyjemności tworzenia, cieszenie się uzyskanym efektem, rozwijanie zmysłu estetyki i potrzeby tworzenia, rozwijanie zdolności wyobrażania, wymyślania i tworzenia czegoś nowego, oryginalnego, doskonalenie sprawności manualnych, wyrabianie umiejętności organizowania warsztatu własnej pracy, ekonomicznego wykorzystywania materiałów, kształcenie umiejętności samooceny.

prowadząca: Elżbieta Suska

 4. ZAJĘCIA SPORTOWE

Cel: ukazywanie zasad właściwego współdziałania w grupie, rozwijanie zainteresowań i umiejętności ruchowych ćwiczących, rozwijanie zainteresowań sportowych, czerpanie radości zadowolenia z uczestnictwa w zajęciach, podniesienie ogólnej sprawności i wydolności organizmu poprzez wzmacnianie pozytywne ( zachęcanie, nagradzanie, docenianie wysiłku fizycznego i efektu), kształtowanie cech motorycznych: szybkości, zwinności, siły, wytrzymałości.

prowadząca: Dorota Cieplik

 5. ZAJĘCIA TEATRALNE

Cel: rozwijanie wrażliwości emocjonalnej, własnych możliwości, koncentracji i wyobraźni, odpowiedzialności za własne działanie, indywidualności przy jednoczesnym poszanowaniu odrębności innych, samodzielności, aktywności twórczej, współpracy w grupie.

prowadząca: Anna Wątor

  • ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW Z ZABURZENIAMI ROZWOJU MOWY tj:

6. ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

Cel: poprawa artykulacji zaburzonych głosek, kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń w zakresie strony fonetycznej, leksykalnej, gramatycznej, stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy, doskonalenie wymowy już ukształtowanej, wdrażanie do praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej wymowy przyswojonej w toku ćwiczeń.

prowadzące: Renata Fijołek, Celina Wall