Pedagog szkolny

Pedagog Szkoła Podstawowa nr 20

mgr Natalia Siwica

Godziny pracy:

Poniedziałek 9.30 – 13.30

zajęcia o charakterze terapeutycznym

13.40 – 14.25

Wtorek 9.30 – 13.30

Środa 11.15 – 17.00

zajęcia o charakterze terapeutycznym

13.35 – 14.20

Czwartek 8.00 –12.00

Piątek 10.00 – 13.00

Pedagog Gimnazjum nr 10

mgr Agnieszka Koziarz

Poniedziałek 11.00 – 12.00, 13.00 – 15.00

Wtorek 10.00 – 15.00

Środa 9.30 – 11.30

Czwartek 8.00 – 11.00

Piątek 9.30 – 10.30, 13.40 – 14.40

 

Zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

o Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny
o Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem
o Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej
o Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem
o Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób
o Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić

Podstawowe zadania pedagoga szkolnego na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 532), Rozporządzenia MEN z dnia 18.08.2015 w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej, i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. poz. 1249)  oraz programu wychowawczego szkoły, programu profilaktyki.

Podstawowe zadania pedagoga szkolnego:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczej w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;

3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców , specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

9) realizowanie zadań ujętych w  programach wychowawczym i profilaktyki.

Poradnik terapeutyczny

Prezentacja – dopalacze