logo ZS1Pedagog szkolny

mgr Natalia Siwica- pedagog w Szkole Podstawowej nr 20

 

 

Godziny pracy pedagoga szkolnego Natalii Siwicy: (rok 2018/2019)

 
PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek

7.30- 14.00

Sportowa

10.00- 13.00

Sportowa

8.00-9.30 Niko

9.40-10.25 zruu

10.30-11.30 Niko

7.30- 13.00

Sportowa

13.40-14.25 zrkes

Sportowa

12.30- 14.00

Sportowa

14.30-15.30 zkk

Niko

 


Plan pracy pedagoga na rok 2018-2019:

Plan opracowano w oparciu o:

– Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)

– Rozporządzenie MEN z dn. 17 listopada 2010r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

 – Rozporządzenie MEN z dn. 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

Celem pracy pedagoga szkolnego jest: tworzenie sprzyjających dla konstruktywnego rozwoju dzieci i młodzieży warunków opiekuńczo – wychowawczych oraz usuwanie luk lub łagodzenie przeszkód w prawidłowym przebiegu rozwoju i socjalizacji.

 

Zgodnie z przepisami prawa oświatowego do zadań pedagoga w szkole należy:

  1. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki.
  2. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu przedszkola, szkoły i placówki.
  3. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb.
  4. Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży.
  5. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów.
  6. Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
  7. Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów.
  8. Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w: rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki;
  9. Udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
  10. Udzielanie pomocy materialnej uczniom.

 

Zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

o Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny
o Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem
o Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej
o Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem
o Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób
o Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić

Prezentacja – dopalacze


Darmowy licznik odwiedzin