logo ZS1Doradca zawodowy

mgr Agnieszka Koziarz

 

 Zakres obowiązków doradcy zawodowego: Zobacz tutaj

 

Nasza szkoła współpracuje z Jaworznickim Forum Doradztwa Zawodowego w Jaworznie

 

Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego dla klas I–III

 1. Poznanie siebie. Uczeń: 

1.1 opisuje swoje zainteresowania i określa, w jaki sposób może je rozwijać; 

1.2 prezentuje swoje zainteresowania wobec innych osób; 

1.3 podaje przykłady różnorodnych zainteresowań ludzi; 

1.4 podaje przykłady swoich mocnych stron w różnych obszarach; 

1.5 podejmuje działania w sytuacjach zadaniowych i opisuje, co z nich wynika dla niego i dla innych. 

 1. Świat zawodów i rynek pracy. Uczeń: 

2.1 odgrywa różne role zawodowe w zabawie; 

2.2 podaje nazwy zawodów wykonywanych przez osoby w bliższym i dalszym otoczeniu oraz opisuje podstawową specyfikę pracy w wybranych zawodach; 

2.3 opisuje, czym jest praca, i omawia jej znaczenie w życiu człowieka na wybranych przykładach; 

2.4 omawia znaczenie zaangażowania różnych zawodów w kształt otoczenia, w którym funkcjonuje; 

2.5 opisuje rolę zdolności i zainteresowań w wykonywaniu danego zawodu; 

2.6 posługuje się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i niekonwencjonalny. 

 1. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie. Uczeń: 

3.1 uzasadnia potrzebę uczenia się i zdobywania nowych umiejętności; 

3.2 wskazuje treści, których lubi się uczyć; 

3.3 wymienia różne źródła wiedzy i podejmuje próby korzystania z nich. 

 1. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych. Uczeń:

4.1 opowiada, kim chciałby zostać i co chciałby robić; 

4.2 planuje swoje działania lub działania grupy, wskazując na podstawowe czynności i zadania niezbędne do realizacji celu; 

4.3 próbuje samodzielnie podejmować decyzje w sprawach związanych bezpośrednio z jego osobą. 

 

Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego dla klas IV-VI

 1. Poznawanie własnych zasobów. Uczeń: 

1.1 określa własne zainteresowania i uzdolnienia oraz kompetencje; 

1.2 wskazuje swoje mocne strony oraz możliwości ich wykorzystania w różnych dziedzinach życia; 

1.3 podejmuje działania w sytuacjach zadaniowych i ocenia swoje działania, formułując wnioski na przyszłość; 

1.4 prezentuje swoje zainteresowania i uzdolnienia wobec innych osób z zamiarem zaciekawienia odbiorców. 

 1. Świat zawodów i rynek pracy. Uczeń: 

2.1 wymienia różne grupy zawodów i podaje przykłady zawodów charakterystycznych dla poszczególnych grup, opisuje różne ścieżki ich uzyskiwania oraz podstawową specyfikę pracy w zawodach; 

2.2 opisuje, czym jest praca i jakie ma znaczenie w życiu człowieka; 

2.3 podaje czynniki wpływające na wybory zawodowe; 

2.4 posługuje się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i niekonwencjonalny; 

2.5 wyjaśnia rolę pieniądza we współczesnym świecie i jego związek z pracą. 

 1. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie. Uczeń: 

3.1 wskazuje różne sposoby zdobywania wiedzy, korzystając ze znanych mu przykładów, oraz omawia swój indywidualny sposób nauki; 

3.2 wskazuje przedmioty szkolne, których lubi się uczyć; 

3.3 samodzielnie dociera do informacji i korzysta z różnych źródeł wiedzy. 

 1. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych. Uczeń: 4.1 opowiada o swoich planach edukacyjno- zawodowych; 

4.2 planuje swoje działania lub działania grupy, wskazując szczegółowe czynności i zadania niezbędne do realizacji celu; 

4.3 próbuje samodzielnie podejmować decyzje w sprawach związanych bezpośrednio lub pośrednio z jego osobą. 

 

Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego dla klas VI-VIII

 1. Poznawanie własnych zasobów. Uczeń: 

1.1 określa wpływ stanu zdrowia na wykonywanie zadań zawodowych; 

1.2 rozpoznaje własne zasoby (zainteresowania, zdolności, uzdolnienia, kompetencje, predyspozycje zawodowe); 

1.3 dokonuje syntezy przydatnych w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej informacji o sobie wynikających z autoanalizy, ocen innych osób oraz innych źródeł; 

1.4 rozpoznaje własne ograniczenia jako wyzwania w odniesieniu do planów edukacyjno-zawodowych; 

1.5 rozpoznaje swoje możliwości i ograniczenia w zakresie wykonywania zadań zawodowych i uwzględnia je w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej; 

1.6 określa aspiracje i potrzeby w zakresie własnego rozwoju i możliwe sposoby ich realizacji; 

1.7 określa własną hierarchię wartości i potrzeb. 

 1. Świat zawodów i rynek pracy. Uczeń: 

2.1 wyszukuje i analizuje informacje na temat zawodów oraz charakteryzuje wybrane zawody, uwzględniając kwalifikacje wyodrębnione w zawodach oraz możliwości ich uzyskiwania; 

2.2 porównuje własne zasoby i preferencje z wymaganiami rynku pracy i oczekiwaniami pracodawców; 

2.3 wyjaśnia zjawiska i trendy zachodzące na współczesnym rynku pracy, z uwzględnieniem regionalnego i lokalnego rynku pracy; 

2.4 uzasadnia znaczenie pracy w życiu człowieka; 

2.5 analizuje znaczenie i możliwości doświadczania pracy; 

2.6 wskazuje wartości związane z pracą i etyką zawodową; 

2.7 dokonuje autoprezentacji; 

2.8 charakteryzuje instytucje wspomagające planowanie ścieżki edukacyjno-zawodowej, w tym instytucje rynku pracy. 

 1. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie. Uczeń: 

3.1 analizuje oferty szkół ponadpodstawowych i szkół wyższych pod względem możliwości dalszego kształcenia, korzystając z dostępnych źródeł informacji; 

3.2 analizuje kryteria rekrutacyjne do szkół ponadpodstawowych w kontekście rozpoznania własnych zasobów; 

3.3 charakteryzuje strukturę systemu edukacji formalnej oraz możliwości edukacji pozaformalnej i nieformalnej; 

3.4 określa znaczenie uczenia się przez całe życie. 

 1. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych. Uczeń: 

4.1 dokonuje wyboru dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej samodzielnie lub przy wsparciu doradczym; 

4.2 określa cele i plany edukacyjno-zawodowe, uwzględniając własne zasoby; 

4.3 identyfikuje osoby i instytucje wspomagające planowanie ścieżki edukacyjno-zawodowej i wyjaśnia, w jakich sytuacjach korzystać z ich pomocy; 

4.4 planuje ścieżkę edukacyjno-zawodową, uwzględniając konsekwencje podjętych wyborów.

 

Informatory:

 • Co po Gimnazjum? Praktyczny poradnik dla gimnazjalisty 2018- Zobacz tutaj
 • Wybór zawodu. Poradnik dla rodziców gimnazjalistów 2018– Zobacz tutaj

 

Filmy o zawodach:

źródło: www.koweziu.edu.pl

 

Przydatne linki:


Darmowy licznik odwiedzin